برگزاری جلسات برای تحلیل و شناخت دقیق صورت مساله و رسیدن به بهترین راه حل